REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Steinplex.pl

z dnia 15.11.2017 roku

- I -

[ POSTANOWIENIE WSTĘPNE I DEFINICJE ]

 1. Sklep internetowy Steinplex, dostępny pod adresem internetowym www.steinplex.pl, prowadzony jest przez Steinplex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Romana Maya 1 (61-371 Poznań), wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy do rejestru KRS pod numerem 0000681111, posiadający numer NIP PL 7822714516 oraz numer REGON 367431626.

 2. Definicje:

  1. Sprzedawca - Steinplex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Romana Maya 1 (61-371 Poznań), wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy do rejestru KRS pod numerem 0000681111, posiadający numer NIP PL 7822714516 oraz numer REGON 367431626.

  2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.steinplex.pl.

  3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

  9. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

  14. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

  15. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 4. Skorzystanie z oferty Sklepu każdorazowo oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, o czym Klient jest informowany i na co wyraża zgodę w trakcie składania i potwierdzania Zamówienia.

- II -

[ DANE KONTAKTOWE ]

 1. Dane adresowe i kontaktowe Sklepu:

  1. Steinplex z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Romana Maya 1 (61-371 Poznań), NIP PL7822714516, numer REGON 367431626,

  2. tel. +48 575-875-535,

  3. e-mail: kontakt@steinplex.pl,

  4. numer rachunku bankowego: BZ WBK 98 1090 1362 0000 0001 3502 1836 ,

  5. Odbiór osobisty Produktów: ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań.

 2. Wszelką korespondencję, tj. przede wszystkim oświadczenia związane z zawartą Umową Sprzedaży, zgłoszenia niezgodności towaru, jak również zwroty towaru, należy kierować na następujący adres: Steinplex w Poznaniu przy ulicy Romana Maya 1 (61-371 Poznań).

- III -

[ WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU ]

 1. Sklep dostępny jest na wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych.

 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz dowolną przeglądarką internetową z włączoną obsługą Java Script

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies,

  4. minimalna rozdzielczość ekranu 800x 600 pikseli.

 3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu wyłącznie celem optymalizacji funkcjonalności Sklepu oraz zapewnienia Klientom możliwie jak najwyższego poziomu świadczonych usług oraz dostępności Produktów.

- IV -

[ INFORMACJE OGÓLNE ]

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego Domeny Internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 4. Złożenie zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu przez Klienta Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) oraz są cenami brutto (tj. zawierają wliczony podatek od towarów i usług VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe.

 6. Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji na Produkty w rozumieniu art. 577 i następnych Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych na Produkty przez osoby trzecie, w szczególności przez producentów Produktów.

 7. Na końcową (ostateczną) kwotę stanowiącą łączną wartość Zamówienia, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się cena zamówionych Produktów oraz - w przypadku, jeżeli Klient nie zdecyduje się na odbiór osobisty zamówionych Produktów - koszt dostawy Produktów, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe. W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży, Klient informowany jest o wysokości końcowej (ostatecznej) kwoty, którą zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy.

 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

- V -

[ ZAKŁADANIE KONTA PRZEZ KLIENTA ]

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło dostępu do Konta.

 2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem oraz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- VI -

[ ZASADY KORZYSTANIE ZE SKLEPU ]

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 2. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu zamieszczonej na stronie internetowej www.steinplex.pl:

  1. w przypadku posiadania Konta Klienta - poprzez zalogowanie się na Koncie Klienta, wyszukanie w Sklepie Produktu, który stanowić ma przedmiot Zamówienia, kliknięcie przycisku „Do koszyka”, a następnie wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu (jeśli są inne niż dane Klienta, wybranie rodzaju przesyłki i sposobu dostarczenia Produktu (jeśli Klient nie wybiera opcji osobistego odbioru Produktu), dokonanie wyboru formy płatności i podanie danych do faktury (jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia) oraz ostateczne potwierdzenie Zamówienia,

  2. w przypadku nieposiadania Konta Klienta - poprzez wyszukanie w Sklepie Produktu, który stanowić ma przedmiot Zamówienia, kliknięcie przycisku „Do koszyka”, a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia przez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu (jeśli są inne niż dane Klienta, wybranie rodzaju przesyłki i sposobu dostarczenia Produktu (jeśli Klient nie wybiera opcji osobistego odbioru Produktu), dokonanie wyboru formy płatności i podanie danych do faktury (jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia) oraz ostateczne potwierdzenie Zamówienia.

 3. Zamówienia mogą być składane 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Termin realizacji Zamówienia obejmuje czas produkcji zamówionych przez Klienta Produktów oraz ich wysyłki do Klienta, a swój bieg rozpoczyna po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty pełnej kwoty stanowiącej końcową (ostateczną) wartość Zamówienia.

 4. Po zweryfikowaniu Zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów, Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany przez niego adres mailowy ostateczne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.

 5. W przypadku, Jeżeli Klient dokonał płatności w chwili złożenia Zamówienia, a Zamówienie nie może być przez Sprzedawcę zrealizowane, Sprzedawca gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty niezwłocznie po wskazaniu przez Klienta rachunku bankowego lub innego, preferowanego przez Klienta, sposobu zwrotu wpłaconej kwoty.

 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości oferty Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,

  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta Klienta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- VII -

[ DOSTAWY ]

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. transport indywidualny,

  2. przesyłka kurierska,

  3. odbiór osobisty.

 2. Koszt Dostawy naliczany jest indywidualnie do każdego zamówienia i stanowią integralną wartość złożonego zlecenia.

 3. Informacja o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę zostanie przekazana Klientowi na jego adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 4. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności kuriera. W razie stwierdzania ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki fakturę VAT na zamówiony towar/usługę.

 6. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod dostawy znajdują się na stronach Sklepu.

- VIII -

[ PŁATNOŚCI ]

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. płatności elektroniczne,
  3. płatność za pośrednictwem serwisu PayU, PayPal
 2. Zmówienie złożone przez Klienta, zostanie przyjęte do realizacji po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

 3. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

- IX -

[ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ]

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów uzyskane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - dodatkowo także w celach marketingowych.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską - Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,

  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również zgłoszenia żądania ich usunięcia, co równoznaczne jest z usunięciem Konta Klienta.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

- X -

[ REKLAMACJE ]

 1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 5. W treści żądania reklamacyjnego Klient powinien zawrzeć między innymi zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania żądania, uważa się, że żądanie Klienta Sprzedawca uznał za uzasadnione.

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

 8. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub jego uszkodzenia będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

- XI -

[ ODSTĄPIENIE OD UMOWY ]

 1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską przed upływem tego terminu.

 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską przed upływem tego terminu.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 10. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń Produktu powstałych z winy Konsumenta.

- XI -

[ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ]

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim, a prawem właściwym dla ich interpretacji oraz stosowania jest prawo polskie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązujące na terenie Polski, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Klient zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2017 roku i obowiązuje do jego odwołania.